Politika společnosti

Společnost Signalservis, a.s. se zabývá opravami sdělovací, zabezpečovací techniky v oblasti železničního provozu. Vedení společnosti stanovilo politiku integrovaného systému řízení, v souladu se strategickým plánem rozvoje společnosti, směřujícím k plně procesnímu a projektovému řízení, doplněnému o závazek vyhovět požadavkům příslušných právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí a BOZP, s následujícími atributy, které se zavazuje plnit a rozvíjet:

Vztah k hodnotám a rozvoji společnosti

 • Svou činností podporujeme ekologický způsob dopravy.
 • Klademe důraz na dosažení stability a zlepšování kvality našich služeb procesně orientovaným systémem řízení ve všech našich činnostech.
 • Vytváříme integrovaný systém řízení a klademe důraz na jeho zlepšování tak, aby bylo zajištěno zrání společnosti.
 • Zavazujeme se pravidelně ověřovat a zvyšovat výkonnost zavedeného integrovaného systému řízení.
 • Zjišťujeme nutnou podporu pro provádění všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Všechny naše činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se naše společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se plnit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vztah k zákazníkovi a produktu

 • Jsme společností, orientující se na potřeby našich zákazníků.
 • Při budování vztahů se zákazníky preferujeme zvyšování oboustranné důvěry přímým a přátelským jednáním. Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky prací a ochranu životního prostředí při minimalizaci pracovních rizik vyplývajících z námi prováděných činností.
 • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plné spokojenosti zákazníků. Naplňujeme požadavky ISO 9001.

Vztah k zaměstnancům

 • Vytváříme korektní a přátelské vztahy se svými zaměstnanci s vědomím, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich zaměstnanců.
 • Rozvíjíme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti.
 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a zajištění BOZP pro trvalý rozvoj společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému řízení.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají, díky komplexnímu zapracování, průběžnému vzdělávání a podpoře vedení, nositeli výkonnosti naší společnosti.

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Snažíme se mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.
 • Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naši politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a námi stanovené podmínky týkající se ochrany životního prostředí a zajišťování kvality a BOZP při námi realizovaných zakázkách.

Vztah k ochraně životního prostředí

 • Naplňujeme požadavky ČSN EN ISO 14001.
 • Máme identifikovány procesy a činnosti, jejich environmentální aspekty a relevantní zákonné požadavky ve vztahu ke kontextu organizace.
 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a pro zvýšení výkonnosti jsou stanovovány environmentální cíle.
 • Zavazujeme se k ochraně životního prostřední, včetně prevence znečištění.
 • Zavazujeme se k plnění závazných povinností.
 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.

Vztah k BOZP

 • Naplňujeme požadavky ČSN ISO 45001.
 • Máme zajištěny bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví nejen v prostorách našich provozoven, ale zejména pak při stavební činnosti v prostředí železničního provozu v místech realizace zakázek.
 • Identifikovaná rizika v oblasti BOZP pravidelně přezkoumáváme, a to jak vůči zaměstnancům, tak i samotné společnosti, jejím dodavatelům a zákazníkům a vůči nejbližšímu okolí.
 • Zavazujeme se k plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému managementu BOZP. Zvyšování jeho účinnosti provádíme prostřednictvím plnění dílčích
  cílů.
 • Účinnost systému managementu je projednávána se zástupcem zaměstnanců a změny jsou prováděny při jeho spoluúčasti.

Neustálé zlepšování

 • Touto politikou integrovaného systému řízení, vycházející z kontextu organizace, se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného systému řízení.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality prováděných prací a environmentálního a bezpečnostního profilu společnosti. Zlepšování kvality a péče o životní prostředí a o zdraví našich i cizích zaměstnanců pracujících na námi vedených zakázkách vnímáme jako stálý a systematický proces.

 

TVOŘÍME DOBRÉ JMÉNO A ZNAČKU SPOLEČNOSTI!

 V Praze 1.2.2021

Ing. Petr Šmíd, MBA člen představenstva