Whistleblowing

Společnost Signalservis, a.s. v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019 / 1937, zákona č. 171 / 2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále také Zákon) za účelem zajištění etických standardů podnikání přijala systémová opatření, ke snížení vzniku rizik případným neetickým nebo protiprávním jednáním. Jedním ze základních opatření je zřízení oznamovací linky (tzv. whistleblowing linky).

O existenci této oznamovací linky jsou aktivně informováni všichni zaměstnanci společnosti. Případné protiprávní jednání nebo i pouhé podezření na jeho vznik, může společnosti Signalservis, a.s. oznámit jakákoliv fyzická osoba, která pro tuto společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 Zákona.

Společnost Signalservis, a.s. ve smyslu § 9 odst. 2, písm. B)bodu 3 Zákona, vylučuje přijímání oznámení od osob, jenž pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, dle § 2 odst. 3 písm. A), b), h) nebo i).

Oznamovací linka je řešena tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jiným odvetnými opatřeními. Ochrana oznamovatele je také zakotvena ve vnitřních normách společnosti a Etickém kodexu Signalservis, a.s.

Všechna oznámení učiněná prostřednictvím oznamovací linky budou objektivně a nezávisle prošetřena. Na základě zjištěných skutečností budou následně přijímána opatření.

Poskytnuté informace prostřednictvím oznamovací linky jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016 / 679 (dále jen GDPR) a dalšími předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Pro podání Vašeho oznámení lze využít:

Formulář